dnes je 5.12.2020

Input:

Vzor - Čestné prohlášení jednatele

25.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1
Vzor – Čestné prohlášení jednatele

JUDr. Alena Pokorná Malachová

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný, Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, tímto prohlašuji, že:

  • jsem plně svéprávný;

  • jsem bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen “živnostenský zákon“), tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání společnosti AZAX, s. r. o., která byla založena společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu NZ 533/2016, N 587/2016, sepsaného dne 7. 10. 2016 JUDr. Jaroslavem Čojkou, notářem v Hradci Králové, se sídlem Chlumecká 55, Hradec Králové, PSČ 500 03, (dále jen “Společnost“);

  • nenastala u mě žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, zejména soud ani správní orgán mi neuložil trest zákazu činnosti týkající se provozování jakékoliv

Nahrávám...
Nahrávám...