dnes je 30.11.2023

Input:

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizení

12.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1
Vzor – Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizení

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizení

(dále jen "Smlouva")

uzavřená podle ustanovení § 1285 a násl., § 1761 a násl., § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), mezi

(1) Kamilou Petříkovou, datum nar. 12. 4. 1962, trvale bytem Kohoutovická 1234, Praha 2, PSČ: 120 00 (dále jen jako "Dárce")

a

(2) Danielem Petříkem, datum nar. 22. 11. 1983, trvale bytem Kohoutovická 1234, Praha 2, PSČ: 120 00 (dále jen "Obdarovaný")

(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako "Smluvní strany" a každý jednotlivě též jako "Smluvní strana")

I.
Předmět darování

1.1 Dárce prohlašuje, že je vlastníkem následující nemovité věci:

(i) pozemku parc. č. 34/15; součástí pozemku je stavba čp. 1234 (bytový dům), obec Praha;

vše zapsané na LV č. 1234 pro k. ú. Vinohrady, obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

(dále také jako "Nemovitost" či "Předmět daru").

1.2 Dárce (dárkyně) je matkou Obdarovaného.

II.
Darování

2.1 Dárce touto smlouvou daruje Předmět daru, jak byl specifikován v čl. I. této Smlouvy. Obdarovaný Předmět daru do svého výlučného vlastnictví přijímá.

III.
Služebnost požívání

3.1 S ohledem na zabezpečení práv Dárce se Smluvní strany dohodly na tom, že se ve prospěch Dárce zřizuje služebnost doživotního a bezplatného požívacího práva dle § 1285 a násl. NOZ k Nemovitosti (dále jen "Služebnost požívání"), a to následovně:

3.1.1 Služebnost požívání se ve prospěch Dárce zřizuje jako doživotní.

3.1.2 Služebnost požívání se zřizuje bezplatně.

3.1.3 Dárce je na základě Služebnosti požívání oprávněn užívat Nemovitost, brát z ní plody a užitky, zejména též výnos z případného nájmu apod., a má též právo na mimořádný výnos z Nemovitosti.

3.1.4 Dárce je povinen udržovat Nemovitost ve stavu, v jakém se nachází a hradit náklady spojené s běžným užíváním a obvyklé udržovací náklady na Nemovitosti, a to včetně jejich obnovy a obvyklého pojištění proti škodám. Pokud by však Dárce nebyl schopen z finančních či zdravotních důvodů Nemovitost udržovat, nese náklady spojené s údržbou Nemovitosti Obdarovaný.

3.2 Dárce právo odpovídající Služebnosti požívání přijímá a Obdarovaný výslovně prohlašuje, že se zřízením Služebnosti požívání souhlasí a je povinen tato práva Dárce po celou dobu jejich trvání strpět.

3.3 Služebnost požívání se sjednává jako právo věcné s účinky vůči Obdarovanému i všem budoucím vlastníkům Nemovitosti.

3.4 Služebnost požívání Nemovitosti podle této Smlouvy vznikne zápisem do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,

Nahrávám...
Nahrávám...