dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor - Dohoda o práci z domu

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.186
Vzor – Dohoda o práci z domu

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zaměstnavatel:

............................................................................

IČO: ...............................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

zastoupený ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

................................................................. ..........

nar.: ................................................................. ..

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o výkonu práce z domu
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude práci uvedenou v pracovní smlouvě vykonávat na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele. Tímto místem bude: ................

1.3 Zaměstnanec bere na vědomí, že v souladu s § 317 ZP:

a) se na něj po dobu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

b) mu po dobu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele při jiných důležitých osobních překážkách v práci nepřísluší náhrada mzdy, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak nebo jde-li o náhradu mzdy podle § 192 ZP; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 ZP platí pro zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které zaměstnavatel pro tento účel určil,

c) mu po dobu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že zaměstnanec bude k výkonu činnosti používat se souhlasem zaměstnavatele následující prostředky:

  • (počítač)

  • (nástroje)

  • .....

  • ...

  • ...

1.5 Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za využití vlastních prostředků vyplácet měsíčně náhradu ve výši ....... Kč, k pokrytí nákladů na energie zaměstnavatel zaměstnanci bude vyplácet ...... Kč. Náhrada bude vyplácena zpětně zároveň se mzdou a stejným způsobem jako mzda.

1.6 Zaměstnanec si bude pracovní dobu rozvrhovat sám, přičemž se zavazuje, že nebude předmětnou práci vykonávat v noční době (od 22:00 do 06:00) ani ve dnech pracovního klidu. Zaměstnanec je povinen rozvrhovat si pracovní dobu tak, aby mohl řádně a včas plnit své pracovní úkoly a řádně se prostřednictvím komunikace na dálku (telefonicky a on-line) účastnit pracovních jednání a porad.

1.7 Zaměstnanec se zavazuje dodržovat přestávky v práci v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Zaměstnanec má nárok na přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce; mladistvý zaměstnanec po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

1.8 Zaměstnanec je povinen vést evidenci pracovní doby v podobě a ve formátu stanoveném zaměstnavatelem. Zaměstnanec je povinen tuto evidenci vždy ....... (frekvence) předávat zaměstnavateli .......... (např. zadáním do příslušného systému zaměstnavatele/zasláním na určenou e-mailovou adresu).

1.9 Pracovní úkoly bude zaměstnavatel zaměstnanci zadávat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky a on-line). Vykonaná práce bude zaměstnavateli zaměstnancem předána vždy

Nahrávám...
Nahrávám...