dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor - Dohoda o pracovní činnosti

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.1
Vzor - Dohoda o pracovní činnosti

JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

IČO: ………………………………………….

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................

nar.: ....................................................................................................

bytem: .................................................................................................

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), tuto

dohodu o pracovní činnosti
I.

1.1 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat činnost za podmínek stanovených touto dohodou a zaměstnavatel bude za podmínek stanovených touto dohodou vyplácet zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2 Druh pracovní činnosti: ……………………….

1.3 Místem provádění činnosti je ……………………………...

1.4 Pracovní doba zaměstnance se sjednává v délce ……... (slovy:……..) (uvede se rozsah sjednané délky pracovní doby, max. polovina stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnavatele) hodin týdně. Smluvní strany si ujednávají, že konkrétní rozvržení a délka pracovní doby bude závislá na pokynu zaměstnavatele, a bude vycházet z potřeb zaměstnavatele s přihlédnutím k možnostem zaměstnance.

II.
Odměna

2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou činnost hodinová odměna ve výši ………….. Kč (slovy: …………… korun českých). Zaměstnanec je povinen každý den, ve kterém bude vykonávat činnost podle této smlouvy, vyplnit výkaz odvedené práce a uvést počet hodin, které v daném dni odpracoval. Zaměstnanec je povinen tyto výkazy jedenkrát týdně předkládat zaměstnavateli ke schválení. Měsíční odměna bude vypočtena jako násobek celkově odpracovaných a zaměstnavatelem odsouhlasených hodin v daném kalendářním měsíci pro zaměstnavatele a hodinové odměny ve výši …………. Kč (dále jako „Odměna”).

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje hradit zaměstnanci Odměnu vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který Odměna náleží, a to bezhotovostním převodem na účet č. ……………….. vedený u …………………..

III.
Podmínky výkonu pracovní činnosti

3.1 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají a s obsahem náplně pracovní činnosti. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl seznámen, což potvrzuje podpisem na této smlouvě.

3.2 Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní kázeň, sjednanou pracovní činnost vykonávat svědomitě a řádně v pracovní době určené zaměstnavatelem. Zaměstnanec je dále povinen řídit se pokyny zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že bude řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele a hájit oprávněné zájmy zaměstnavatele.

3.3 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovní činnosti zaměstnancem.

3.4 Zaměstnanec bere na vědomí, že Zaměstnavatel je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté Zaměstnancem v souvislosti s výkonem práce pro Zaměstnavatele za účelem vedení vnitřní evidence a plnění zákonných povinností v souvislosti s touto dohodou. Osobní údaje poskytované Zaměstnancem budou zejména:

 • příjmení a jméno;

 • datum narození;

 • místo narození;

 • rodné příjmení;

 • adresa trvalého pobytu;

 • kontaktní adresa;

 • rodné číslo;

 • rodinný stav;

 • výše starobního důchodu;

 • jména a datum narození nezaopatřených dětí;

 • číslo účtu;

 • zdravotní pojišťovna;

 • telefon;

 • e-mail;

(dále jen „osobní údaje”).

3.5 Zaměstnavatel bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob

Nahrávám...
Nahrávám...