dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor - Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti

1.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3.1
Vzor – Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

MEXX, spol. s r. o.

se sídlem Plzeň, Klatovská 24, PSČ 321 00

IČO: 356 22 011

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19025

zastoupená Ing. Davidem Matáskem, jednatelem

(dále jen „Společník A”)

a

Josef Netušil

trvale bytem Liberec, Frýdlantská 159, PSČ 460 01

r. č.: 720622/4567

(dále jen „Společník B”)

a

Petr Veselý

trvale bytem Turnov, Sobotecká 5, PSČ 511 01

r. č.: 781212/3478

bankovní účet: 11236855/3030

(dále jen „Společník C”)

(dále jen „Společníci”, popřípadě samostatně „Společník”)

uzavírají v souladu s ustanovením § 203 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK”) tuto

dohodu o ukončení účasti společníka ve společnosti

(dále jen „Dohoda”)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Společníci jsou společníky společnosti KLASTOF, s. r. o., společnost se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, IČO: 233 411 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551 (dále jen „Společnost”).

1.2 Společník A je vlastníkem podílu ve Společnosti ve výši 50 %, kterému odpovídá vklad ve výši 100 000 Kč.

1.3 Společník B je vlastníkem podílu ve Společnosti ve výši 25 %, kterému odpovídá vklad ve výši 50 000 Kč.

1.4 Společník C je vlastníkem podílu ve Společnosti ve výši 25 %, kterému odpovídá vklad ve výši 50 000 Kč.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Společníci se dohodli na ukončení účasti Společníka C ve Společnosti ke dni 30. listopadu 2020 (dále jen „Ukončení účasti”).

III.
Uvolněný podíl

3.1 Ke dni Ukončení účasti se podíl Společníka C, ke kterému přísluší plně splacený vklad ve výši 50 000 Kč, stává uvolněným podílem v souladu s ustanovením § 212 ZOK.

IV.
Vypořádací podíl

4.1 Společníkovi C, jehož účast ve Společnosti zaniká ke dni 30. listopadu 2020, náleží Vypořádací podíl.

4.2 V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a ustanoveními společenské smlouvy Společnosti bude výše Vypořádacího podílu stanovena ke dni Ukončení účasti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni Ukončení účasti podle poměru podílů všech Společníků ve Společnosti (dále jen „Vypořádací podíl”).

4.3 Vypořádací podíl bude vyplacen Společníkovi C na bankovní účet uvedený v záhlaví této Dohody do dvou (2) měsíců od Ukončení účasti.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1 Právní vztahy, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí zejména společenskou smlouvou a příslušnými ustanoveními ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...