dnes je 17.6.2021

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.2.1
Vzor – Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s.

IČO: 257 88 956,

se sídlem: 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568, zastoupená Ing. Marcelem Zrzavým, předsedou představenstva

(dále jen jako „Společnost” na straně jedné)

a

Mgr. et Mgr. Luboš Zrzavý

nar. 23. 6. 1984,

bytem: Věstonická 431/1, Praha 5, Zličín

(dále jen jako „Akcionář” na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), a dále ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK”), tuto

smlouvu o poskytnutí příplatku
I.

1.1 Dne 2. července 2020 rozhodlo představenstvo Společnosti o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku Akcionáře mimo základní kapitál Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu, a to formou peněžitého plnění ve výši 850 000 Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých). O rozhodnutí představenstva byl pořízen zápis, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti v souladu s rozhodnutím představenstva specifikovaným v předchozím odstavci tohoto článku dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti, kterým Akcionář přispěje na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti, a dále oprávnění Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý Akcionářem přijmout.

1.3 Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je vytvoření dostatku finančních prostředků na straně Společnosti na rozšíření stávajícího vozového parku společnosti, konkrétně na nákup

Nahrávám...
Nahrávám...