dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor - Smlouva o převodu podílu

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.1.1
Vzor – Smlouva o převodu podílu

JUDr. Dita Komárková

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

MAGMA, spol. s r. o.,

se sídlem Náchodská 10, Praha 2, PSČ 120 00,

IČO: 271 55 602, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 624131,

zastoupená panem Janem Machačem, jednatelem

(dále jen „Převodce”)

a

David Matějka,

narozen dne 22. února 1965,

trvale bytem Havlíčkova 55, Jaroměř, PSČ 567 01

(dále jen „Nabyvatel”)

(Převodce a Nabyvatel budou dále v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana” a společně jako „Smluvní strany”)

tímto uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, tuto

smlouvu o převodu podílu

(dále jen „Smlouva”)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Převodce je společníkem společnosti Davinis, s. r. o., se sídlem Lipská 125, Hradec Králové, PSČ 249 00, IČO: 257 68 321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 221154 (dále jen „Společnost”).

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a je ke dni podpisu této Smlouvy zcela splacen.

1.3 Převodce je výlučným vlastníkem 40% podílu ve Společnosti, na který připadá plně splacený vklad do základního kapitálu ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) do základního kapitálu Společnosti (dále jen „Podíl”). Podíl Převodce je podílem základním, s nímž společenská smlouva Společnosti nespojuje žádná zvláštní práva ani povinnosti.

1.4 Převodce tímto projevuje svoji vůli převést a Nabyvatel svoji vůli koupit Podíl ve Společnosti v souladu a za podmínek stanovených níže touto Smlouvou.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Převodce touto Smlouvou převádí 40% Podíl ve Společnosti, specifikovaný v odst. 1.3 této Smlouvy, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), na Nabyvatele spolu se všemi právy, výhodami a dluhy z něj plynoucími za smluvní cenu ve výši …….. a za podmínek uvedených v článku III této Smlouvy.

2.2 Nabyvatel Podíl kupuje a přejímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Převodci smluvní cenu ve výši …… a za podmínek uvedených v článku III této Smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

3.1 Cena Podílu je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 260 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých) (dále jen „Cena za převod”).

3.2 Cena za převod bude zaplacena Převodci bankovním převodem na účet č. CZ 22 4500 0101 6963 9171 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději v den podpisu této Smlouvy.

IV.
Souhlas valné hromady

4.1 Převodce prohlašuje, že dle platného znění společenské smlouvy Společnosti je společník oprávněn převést podíl ve společnosti na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.

4.2 Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím ze dne 14. března 2020 udělila souhlas s převodem Podílu Převodce na Nabyvatele. Kopie usnesení valné hromady ve formě notářského zápisu tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Prohlášení Převodce a Nabyvatele

5.1 Převodce prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem 40% Podílu ve Společnosti,

b) je oprávněn převést Podíl na Nabyvatele a za tímto účelem je Převodce náležitě oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a její uzavření není v rozporu se společenskou smlouvou Převodce ani Společnosti,

c) Podíl netrpí žádnými právními ani faktickými vadami způsobujícími neplatnost ani není zatížen žádnými závazky, zejména právy třetích stran, včetně zástavního práva a užívacích práv.

5.2 Nabyvatel prohlašuje, že:

a) neexistují žádné okolnosti, které by mu znemožňovaly uzavření této Smlouvy,

b) byl seznámen před podpisem této

Nahrávám...
Nahrávám...