dnes je 4.3.2021

Input:

Vzor - Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOK

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.1 Vzor – Smlouva o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu dle § 479 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

ABC, a. s., IČO 123 45 678,

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 843/12, PSČ 140 00,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka  77859,

zastoupená předsedou představenstva Ing. Janem Vostrým

(dále jen jako „Společnost” na straně jedné)

a

Ing. arch. Jaromír Lebeda, nar. 5. 4. 1984,

bytem Praha 5, Stodůlky, Petržílkova 2233/11

(dále jen jako „Upisovatel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tuto

smlouvu o upsání akcií
I.
Úvodní ustanovení

1.1 Dne 15. 7. 2021 rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) ze stávajících 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 7 000 000 Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to upsáním nových akcií podle ustanovení § 474 a násl. ZOK s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Dle rozhodnutí valné hromady bude na zvýšení základního kapitálu vydáno 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), akcie nebudou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu.

1.2 Všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 ZOK vzdali přednostního práva na upsání nových akcií v souvislosti s rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu uvedeném v předchozím odstavci.

1.3 Valná hromada společnosti dále rozhodla, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které mají být na zvýšení základního

Nahrávám...
Nahrávám...