dnes je 30.11.2023

Input:

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele

2.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.1.1
Vzor – Smlouva o výkonu funkce jednatele

JUDr. Dita Komárková

KLASTOF, s. r. o.

společnost se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00

IČO: 233 411 15

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551

zastoupená Tomášem Buroněm, jednatelem

(dále jen "Společnost" na straně jedné)

a

Jaromír Otruba

trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00

r. č.: 580103/2657,

bankovní účet: 35036506/0100

(dále jen "Jednatel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), tuto

smlouvu o výkonu funkce jednatele
I.

1.1 Jednatel byl do funkce jednatele Společnosti zvolen usnesením valné hromady ze dne 15. 2. 2021. Usnesení valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Valná hromada v souladu s usnesením § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s usnesením § 44 odst. 1 ZOK schválila tuto smlouvu usnesením ze dne 15. 2. 2021. Usnesení valné hromady tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.3 Jednatel souhlasí se svým zvolením do funkce jednatele Společnosti a prohlašuje, že splňuje podmínky pro výkon funkce podle ustanovení § 152 odst. 2 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), a ustanovení § 46 odst. 1 ZOK a nejsou mu známy žádné překážky ani jiné skutečnosti, které by mu bránily ve výkonu funkce jednatele. Čestné prohlášení Jednatele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.4 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem bližší úpravy vzájemných práv a povinností v souvislosti s výkonem funkce jednatele Společnosti.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva upravuje práva a povinnosti Jednatele coby osoby vykonávající funkci jednatele Společnosti, jakož i výši odměny za výkon funkce jednatele a další vztahy mezi Společností a Jednatelem.

III.
Povinnosti Jednatele

3.1 Jednatel se zavazuje vykonávat obchodní vedení Společnosti společně s dalšími jednateli a zastupovat Společnost při jednání se třetími osobami v souladu a dle pravidel stanovených v ZOK a společenské smlouvě.

3.2 Jednatel se při výkonu funkce jednatele zavazuje zejména:

 • plnit povinnosti řádně, včas a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou a s vnitřními předpisy Společnosti, a to zejména:

  • zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy,

  • vést seznam společníků,

  • na žádost společníků informovat o věcech Společnosti,

  • zajišťovat veškeré další činnosti potřebné k řádnému obchodnímu vedení Společnosti;

 • postupovat v souladu s pokyny a rozhodnutími valné hromady Společnosti, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s platnými právními předpisy;

 • vykonávat funkci jednatele s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, jednat řádně a svědomitě ku prospěchu Společnosti a v souladu s jejími obchodními zájmy;

 • neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů, informovat ostatní jednatele a dozorčí radu Společnosti o možném střetu svých zájmů se zájmy Společnosti při výkonu funkce jednatele; tato informační povinnost platí i pro možný střet zájmů osob Jednateli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných; tato povinnost je splněna, jestliže o střetu zájmů informuje valnou hromadu Společnosti;

 • neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů, písemně oznámit Společnosti, že přestal splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce jednatele;

 • po zániku funkce jednatele zabezpečit řádné předání příslušné dokumentace, přidělených prostor a veškerého dalšího majetku, který mu byl pro výkon funkce jednatele svěřen;

 • dodržovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu a zároveň v rozsahu dalších omezení stanovených společenskou smlouvou;

 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu nebo újmu.

3.3 Jednatel je povinen vykonávat funkce jednatele osobně a zásadně v sídle Společnosti. Vyvstane-li potřeba vykonat funkci jednatele mimo sídlo Společnosti, je povinen tak učinit.

IV.
Povinnosti Společnosti

4.1 Společnost se zavazuje poskytovat Jednateli potřebnou součinnost k výkonu funkce jednatele v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou.

4.2 Společnost se zavazuje platit Jednateli za výkon funkce jednatele odměnu stanovenou v čl. 5 této smlouvy.

V.
Odměna za výkon funkce jednatele

5.1 Jednateli náleží za výkon funkce jednatele odměna ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) měsíčně (dále jen "Měsíční odměna").

5.2 Netrvá-li výkon funkce jednatele po dobu celého kalendářního měsíce, náleží Jednateli pouze alikvotní část Měsíční odměny, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž Jednatel svoji funkci vykonával.

5.3 Měsíční odměna je splatná vždy do patnáctého (15.) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž nárok na Měsíční odměnu vznikl. Měsíční odměna bude poukázána bezhotovostním převodem na bankovní účet Jednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo na jiný bankovní účet, který za tímto účelem Jednatel písemně sdělí Společnosti.

5.4 Jednateli dále náleží roční bonus za výkon funkce jednatele, jestliže Společnost dosáhne v příslušném roce kladného hospodářského výsledku a zároveň valná hromada Společnosti rozhodne o jeho přiznání (dále jen "Roční bonus"). O přiznání Ročního bonusu, jakož i o jeho výši rozhoduje usnesením valná hromada Společnosti. Roční bonus může činit maximálně 90násobek (slovy: devadesáti) Měsíční

Nahrávám...
Nahrávám...