dnes je 4.3.2021

Input:

Vzor - Stanovy a. s.

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Vzor – Stanovy a. s.

Mgr. Markéta Káninská

Stanovy akciové společnosti dle § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK”)
A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I.
Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

1.1 Obchodní firma společnosti zní: ABC, a. s. (dále jen „společnost”).

1.2 Sídlo společnosti: Praha.

1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

II.
Internetové stránky společnosti

2.1 Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.abc.cz. Na těchto stránkách společnost ve smyslu § 7 ZOK uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace.

III.
Předmět podnikání společnosti

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

  • hostinská činnost.

IV.
Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

4.1 Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

4.2 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V.
Akcie

5.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 2 000 (slovy: dva tisíce) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

5.2 Veškeré akcie společnosti jsou vydány jako listinné a jsou neomezeně převoditelné.

5.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) tak připadá souhrnně 2 000 (slovy: dva tisíce) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti tedy činí 2 000 (slovy: dva tisíce).

5.4 Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do něhož se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v ust. § 266 odst. 2 ZOK.

5.5 Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

VI.
Upisování a splácení akcií při založení společnosti

6.1 Zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál společnosti v následujícím poměru:

  • zakladatel Ing. Mojmír Strnad, nar. 24. dubna 1973, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00, upisuje 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou upsanou akcii – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs za všechny upsané akcie ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);

  • zakladatel Ing. arch. Lada Strnadová, nar. 8. prosince 1975, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00, upisuje 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou upsanou akcii – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs za všechny upsané akcie ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);

  • zakladatel – společnost DEF, s. r. o., IČO: 357 25 246, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135724, upisuje 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou upsanou akcii – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs za všechny upsané akcie ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);

  • zakladatel Václav Komárek, nar. 1. ledna 1961, bytem Toužimská 964/9, Praha 9, PSČ 197 00, upisuje 500 (slovy: pět set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou upsanou akcii – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs za všechny upsané akcie ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

6.2 Emisní kurs upsaných akcií shora uvedení zakladatelé splatí peněžitými vklady tak, že 100 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 100 % jmenovité hodnoty akcií) splatí na zvláštní účet č. 52358726/7700, vedený u Peněžní banky, a. s., a to ještě před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nejpozději však do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí těchto stanov. Peněžní banka, a. s. s těmito prostředky neumožní nakládat dříve, než společnost vznikne, ledaže se jedná o úhradu zřizovacích výdajů nebo o vrácení emisních kursů zakladatelům.

6.3 K okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen v plné výši.

VII.
Správce vkladů

7.1 Před vznikem společnosti přijímá a spravuje splacené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů.

7.2 Správcem vkladů se určuje zakladatel Ing. Mojmír Strnad, nar. 24. dubna 1973, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00.

VIII.
Náklady spojené se založením společnosti a zvláštní výhody

8.1 Výdaje vzniklé ve stadiu přípravy do doby vzniku akciové společnosti účelně vynaložené k  jejímu založení budou hrazeny zakladateli a po založení akciové společnosti budou zaúčtovány do jejích nákladů.

8.2 Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně částku 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

8.3 Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 ZOK.

B. AKCIONÁŘI
IX.
Práva a povinnosti akcionářů

9.1 Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.

9.2 Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

9.3 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

9.4 Akcionář nevykonává své hlasovací právo:

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;

d) v jiných případech stanovených zákonem.

9.5 Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 9.4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 9.4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.

9.6 Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a určuje se poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.

9.7 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

9.8 Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

C. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
X.
Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

10.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

10.2 Společnost má tyto orgány:

A. valnou hromadu

B. představenstvo

C. dozorčí radu

VALNÁ HROMADA

XI.
Postavení a působnost valné hromady

11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

11.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e) volba a odvolání členů představenstva;

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada; včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení § 61 ZOK,

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

k) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;

m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

11.3 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11.4 Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nesvolává a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář na adresu sídla společnosti, případně k rukám kteréhokoli člena představenstva společnosti.

XII.
Svolávání valné hromady

12.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.

12.2 Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

12.3 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo společnosti;

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu

Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

12.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

12.5 Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

12.6 V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

XIII.
Jednání valné hromady

13.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

13.2 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

13.3 Zápis z jednání valné hromady obsahuje:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo a dobu konání valné hromady,

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,

d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,

e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,

f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady.

13.4 K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.

13.5 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

XIV.
Rozhodování valné hromady

14.1 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet

Nahrávám...
Nahrávám...