dnes je 30.11.2023

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.2.1
Vzor – Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál akciové společnosti dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Autopůjčovna Zrzavý & synové, a. s.

IČO: 257 88 956,

se sídlem: 155 21 Praha 5, Zličín, Strojírenská 47/18,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 123568, zastoupená Ing. Marcelem Zrzavým, předsedou představenstva

(dále jen jako "Společnost" na straně jedné)

a

Mgr. et Mgr. Luboš Zrzavý

nar. 23. 6. 1984,

bytem: Věstonická 431/1, Praha 5, Zličín

(dále jen jako "Akcionář" na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), a dále ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen "ZOK"), tuto

smlouvu o poskytnutí příplatku
I.

1.1 Dne 2. července 2020 rozhodlo představenstvo Společnosti o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku Akcionáře mimo základní kapitál Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu, a to formou peněžitého plnění ve výši 850 000 Kč (slovy: osm set padesát tisíc korun českých). O rozhodnutí představenstva byl pořízen zápis, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti v souladu s rozhodnutím představenstva specifikovaným v předchozím odstavci tohoto článku dobrovolný příplatek mimo základní kapitál Společnosti, kterým Akcionář přispěje na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti, a dále oprávnění Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál poskytnutý Akcionářem přijmout.

1.3 Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je

Nahrávám...
Nahrávám...