dnes je 4.3.2021

Input:

Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady - rozhodnutí dozorčí rady o svolání valné hromady

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1.2 Vzor - Zápis ze zasedání dozorčí rady - rozhodnutí dozorčí rady o svolání valné hromady

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zápis ze zasedání dozorčí rady

společnosti Alfa, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 3, Koněvova 2645, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost”), které se konalo v sídle společnosti.

Zasedání bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Zasedání se zúčastnili všichni členové dozorčí rady (dále jako „dozorčí rada”), a to v tomto složení:

  • Pavel Hrdlička, předseda dozorčí rady

  • Kamila Roubínková, člen dozorčí rady

  • David Němeček, člen dozorčí rady

Jednání zahájil Pavel Hrdlička, předseda dozorčí rady, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady (tedy je přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady) a dozorčí rada je tudíž usnášeníschopná.

Předseda dozorčí rady navrhnul, aby dozorčí rada schválila následující program zasedání dozorčí rady:

1. Rozhodnutí o svolání valné hromady společnosti, a to s následujícím pořadem jednání valné hromady:

  • Volba orgánů valné hromady.

  • Informace o stavu hospodaření společnosti.

  • Informace o rozhodnutí dozorčí rady dle § 56 odst. 2 ZOK, kterým došlo k vyslovení zákazu jedinému členovi představenstva panu Jaromíru Krchlíkovi k uzavření zástavní smlouvy, kterou má být zajištěn dluh pana Jaromíra Krchlíka vůči panu Jaroslavu Vonderkovi.

  • Různé.

  • Ukončení valné hromady.

K návrhu programu zasedání dozorčí rady nebyly vzneseny žádné námitky a navrhovaný program zasedání dozorčí rady byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové dozorčí rady.

V souladu s bodem 1 programu zasedání dozorčí rady bylo přistoupeno k rozhodnutí dozorčí rady o svolání valné hromady společnosti. Předseda dozorčí rady tento bod uvedl tak, že při výkonu dohledové činnosti na výkon působnosti představenstva byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření společnosti, které vyžadují neprodlené informování akcionářů společnosti o stavu hospodaření společnosti. Vzhledem k tomu, že závažné nedostatky

Nahrávám...
Nahrávám...